Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR


SMARTCLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ MELİH ÖZAL
Meydan Sk. Veko Giz Plaza No: 3/43 Kat: 13 Maslak / İstanbul
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..


MADDE 2 – TANIMLAMALAR

İşbu sözleşme metninde;

SmartCloud: SmartCloud Bilişim Hizmetleri Melih Özal şirketini;

Müşteri: ………………………………………………………………………………….. şirketini;

Üye: SmartCloud tarafından sağlanan sipariş sistemine istenen bilgileri kaydetmiş her bir kullanıcıyı;

Web Sitesi: SmartCloud tarafından sağlanacak ve Üye’lerin sipariş verebilmelerini sağlayan web uygulamasını;

iPhone Uygulaması: SmartCloud tarafından sağlanacak ve Üye’lerin sipariş verebilmesini sağlayan Apple Inc. iPhone iOS sürüm 5.0 ve üzeri cihazlar üzerinde çalışan uygulamayı;

Android Uygulaması: SmartCloud tarafından sağlanacak ve Üye’lerin sipariş verebilmesini sağlayan Android 4.0.3 ve üzeri cihazlar üzerinde çalışan uygulamayı;

Sipariş Platformu: Üye’lerin sipariş verebildikleri Web Sitesi ve iPhone Uygulaması’nı;

Sipariş Takip Uygulaması: Sipariş Platformu’ndan gelen siparişlerin Müşteri’ye iletildiği Windows XP ve üzeri işletim sistemi üzerinde çalışan uygulamayı;

AppStore: Apple Inc. tarafından yönetilen ve iPhone uygulamalarının yer aldığı platformu;

Google Play Store: Google tarafından yönetilen ve Android uygulamalarının yer aldığı platformu;

İfade eder.


MADDE 3 – SMARTCLOUD’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. SmartCloud, Müşteri’ye sunduğu Web Sitesi’ni sözleşmenin imzalanması ve Müşteri’nin gerekli bilgileri (menü, gönderim yapılacak semtler vb.) SmartCloud’a iletmesinin ardından 14 (ondört) iş günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

3.2. SmartCloud, Müşteri’ye sunduğu iPhone/Android Uygulaması’nı sözleşmenin imzalanması ve Müşteri’nin gerekli bilgileri (menü, gönderim yapılacak semtler vb.) SmartCloud’a iletmesinin 14 (ondört) iş günü içerisinde hazırlamak ve onay süreci için AppStore’a ve Google Play Store’a göndermekle yükümlüdür. Uygulama onayı için üçüncü şahıslardan meydana gelebilecek gecikmelerden SmartCloud sorumlu tutlamaz.

3.3. SmartCloud, Üye’lerin Sipariş Platformu’nu kullanılarak verdikleri siparişleri alacak olan Sipariş Takip Uygulaması’nın kurulumunu 14 (ondört) iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür.

3.4. SmartCloud, Sipariş Platformu’nda veya Sipariş Takip Uygulaması’nda Müşteri’yi bilgilendirmek şartı ile onay almadan yeni özellikler ekleme, mevcut özelliklerde değişiklik yapma, müşterilerin sipariş verebilme özelliği haricindeki özellikleri kadırabilme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir.

3.5. SmartCloud Sipariş Platformu’a kayıtlı üye’lerin iletişim bilgileri, üye’nin her kayıt dolduğu veya giriş yaptığı müşteriye açıktır.

3.6. SmartCloud Sipariş Platformu’a kayıtlı üye’lerin iletişim bilgileri, sadece üye’nin kayıt dolduğu veya giriş yaptığı müşteriler tarafından görülebilinir. Geçmiş sipariş ve değerlendirmeleri gibi müşteri özelindeki hiçbir bilgi herhangi bir üçüncü şahıs veya firma ile paylaşamaz.

3.7. SmartCloud Sipariş Platformu’na kayıt olan üye’lerin tüm bilgilerinin kullanım hakkına sahiptir.

3.8. SmartCloud Üye’den kaynaklanan hatalardan (siparişin kabul edilmemesi, siparişin verildiği adreste bulunmama vb.) sorumlu değildir.

3.9. SmartCloud, Sipariş Platformu üzerinde yer alan ürünlerden, içeriğinden ve fiyat bilgisinden sorumlu değildir.

3.10. SmartCloud, Sipariş Platformu’nda veya Sipariş Takip Uygulaması’nda oluşabilecek herhangi bir hatadan sorumlu tutulamaz.

3.11. SmartCloud, Sipariş Platformu’nda veya Sipariş Takip Uygulaması’ndan kaynaklı bir gecikme veya kesintiden sorumlu tutulamaz.


MADDE 4 – MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri, Sipariş Platformu üzerinde yer alan ürünlerin kanunlara uygun olmasından (alkollü içecek yer almaması vb.) sorumludur.

4.2. Müşteri, uygulamalarda kullanılan logo ve isim gibi telif hakkı içeren görseller isimler gibi içeriklerden sorumludur.

4.3. Müşteri, SmartCloud tarafından teslim edildikten sonra uygulamalardaki içerik ile ilgili olası değişiklikleri (ürün ekleme, çıkarma, fiyat değiştirme vb.) SmartCloud tarafından sunulan yönetim paneli üzerinden kendisi yapmakla sorumludur.


MADDE 5 – BEDEL VE TEDİYE ŞEKLİ

Müşteri, işbu sözleşme hükümleri uyarınca alacağı tüm hizmetler karşılığında yıllık olarak SmartCloud’a sistemde oluşturulacak şube başına ………………….TL + KDV (……………………..) + KDV bedeli ..... /....../ ........ tarihi işgünü sonuna kadar SmartCloud’un belirteceği hesap numaralarından birine EFT veya Havale yolu ile yapacaktır. Müşterinin uygulamasına eklenecek ek şube/restoran için de eklenecek şube/restoran sayısı kadar yukarıdaki aynı bedel oranında ödenecektir. Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerüdün gerçekleştiği kabul edilir ve vade tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük %0,05 gecikme faizi yürütülür.


MADDE 6 – GİZLİLİK

Taraflar, Sözleşme süresince ve sonrasında birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya istatistiki bilgileri ve/veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.


MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT

7.1. Müşteri herhangi bir zamanda hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde Müşteri veya SmartCloud her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

7.2. SmartCloud, herhangi bir zamanda hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde SmartCloud yıllık sözleşme bedelinin gün bazında kalan bedelini 30 (otuz) iş günü içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Müşteri hiç bir nam ve ad altında farklı bir tazminat talep edemez.


MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Sözleşme her yıl aynı süre ve şartlarla en fazla %10 oranında fiyat artışı ile yenilenebilir. Sözleşme bu şekilde en fazla 3 (üç) yıl süre ile yenilenir.


MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar işbu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklar hakkında İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’ nin yetkisini kabul ederler.

Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda SmartCloud’un defter, belge ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HUMK.287 uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edemeyeceğini, bunlara karşı her türlü defi, itiraz ve SmartCloud’un kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.


MADDE 10 – TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun yada olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

On maddeden ibaret işbu Sözleşme ..... / ...... / ........ tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

SMARTCLOUD BİLİŞİM HİZMETLERİ MELİH ÖZAL …………………………………………


Maslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza No:3/43 Kat:13 D:1310 Maslak Şişli İstanbul
Tel: +90 212 355 8972 Fax: +90 212 355 8951
email: info@smartcloud.com.tr