Kullanım Koşulları

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir tarafta Smartcloud Bilişim Hizmetleri Melih Özal (Bundan böyle RESTAJET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta alıcı kişi/firma (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.


Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ`nin RESTAJET`E ait www.restajet.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, internet sitesinde içeriği ve kiralama fiyatı belirtilen ürünlerin kiralama ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, kiralamaya konu ürünlerin temel nitelikleri, kiralama fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. kiralamaya konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


Madde 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1- MÜŞTERİ, RESTAJET'in internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil kiralama fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda kiralamaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

3.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, MÜŞTERİ'nin yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için MÜŞTERİ'nin teslimat adresinin RESTAJET’e olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dahilinde MÜŞTERİ tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3- Sözleşme konusu ürünün MÜŞTERİ tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşca teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden RESTAJET sorumlu tutulamaz.

3.4- RESTAJET, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden MÜŞTERİ'ye karşı sorumludur.

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının RESTAJET’e ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde RESTAJET’in ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.6- MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının RESTAJET’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini RESTAJET’e ödememesi halinde, Ürünün MÜŞTERİ’ye teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli MÜŞTERİ’ye ait olmak üzere RESTAJET’e gönderilmesi zorunludur.

3.7- MÜŞTERİ mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu RESTAJET’e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde MÜŞTERİ’nin ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

3.8- İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.


Madde 4: CAYMA HAKKI

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen, standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Kiralanan malın ayıplı olduğunu anlamanız durumunda, malın veya hizmetin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bize başvurarak ödediğiniz bedelin iadesini, ürünün ayıpsız olarak değiştirilmesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini talep edebilirsiniz. Bu durumda; ürünün gönderim masrafları RESTAJET’e aittir. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar RESTAJET’e aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda; satıcı, malı 9uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.


Madde 5: MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.


Madde 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ’nin ve RESTAJET’in Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


Madde 7: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. RESTAJET, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. www.restajet.com’den hizmet alan tüm müşteriler bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.